Speciālista pakalpojumi:

 • dokumentu sagatavošana personas datu aizsardzības speciālista reģistrēšanai;
 • Fizisko personu datu aizsardzības likuma 22.pantā paredzētās informācijas reģistra izveide;
 • datu apstrādes atbilstības novērtējuma, tajā skaitā ikgadējā datu apstrādes atbilstības novērtējuma (audita) veikšana;
 • uzraudzības, kontroles un izvērtēšanas pasākumi klienta veiktās personas datu apstrādes atbilstībai normatīvo aktu prasībām;
 • konsultācijas ar datu apstrādi saistītos jautājumos;
 • informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana personāla zināšanu līmeņa paaugstināšanai, izvērtējot klienta darbības specifiku;
 • ikgadējā pārskata sagatavošana un iesniegšana;
 • informācijas sistēmu drošības noteikumu izstrāde un ieviešana;
 • iekšējo informācijas sistēmu drošības noteikumu un drošības risinājumu izstrāde;
 • risinājumu izstrāde, pārziņa un operatora sadarbības tiesiskai nostiprināšanai;
 • individuālu tehniska un organizatoriska rakstura risinājumu izveide klienta vajadzībām;
 • datu subjekta tiesību pārstāvība;
 • datu apstrādes atbilstības novērtējuma Vispārīgā datu aizsardzības regulas prasībām veikšana.